H

istoria Koła Łowieckiego Leśników „Dzik” w Przemyślu zaczyna się w październiku 1950 roku, kiedy to z inicjatywy leśników - myśliwych okresu międzywojennego - powstało Koło Łowieckie nr 2 przy Dyrekcji Lasów Państwowych w Przemyślu. Byli to koledzy: Stanisław Chudowolski, Bronisław Gwóźdź, Ryszard Konarski, Stanisław Nowak, Marian Partyka i Roman Podkościelny.

17 czerwca 1959 roku Sejm uchwalił Ustawę o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, która zmieniła dotychczasowe zasady organizacji gospodarki łowieckiej.

Zgodnie z ustawą na bazie Koła Łowieckiego nr 2 w styczniu 1960 roku powstało Koło Łowieckie Leśników „Dzik" w Przemyślu. W skład pierwszego Zarządu koła wchodzili: Władysław Łuszczki - prezes (wicedyrektor), Jerzy Poniatowski - łowczy (naczelnik Wydziału Kadr), Henryk Osiniak - sekretarz (inspektor Wydziału Ochrony Lasu), Stanisław Szpiech (naczelnik Wydziału Inwestycji).

sample image

Koło skupiało myśliwych - leśników Dyrekcji Lasów Państwowych w Przemyślu, a także pobliskich Nadleśnictw i Ośrodka Transportu Leśnego w Przemyślu. W miarę upływu czasu ilość członków wzrastała i zmieniał się ich skład socjalny. Obecnie koło liczy 114 myśliwych i 13 stażystów. W dalszym ciągu gros członków stanowią leśnicy.

Podstawowym zadaniem realizowanym przez koło jest hodowla i ochrona zwierzyny łownej, intensywne zagospodarowanie obwodów łowieckich, dokarmianie zwierzyny, ograniczanie szkód łowieckich, szkolenie myśliwych w zakresie strzelectwa myśliwskiego oraz kultywowanie zasad etyki i tradycji łowieckiej

Aktualnie Koło dzierżawi cztery obwody łowieckie nr 146, 157, 161, 169 na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn, Dynów i Bircza o łącznej powierzchni 25 418 ha, w tym 11 830 ha lasów i gruntów leśnych.

Obszar, na którym położone są te obwody stanowi wysunięty na zachód fragment Karpat Wschodnich od Dynowa na zachodzie przez Krasiczyn do Birczy i granicy Państwa na wschodzie oraz Przemyśl i Wolę Węgierską na północy, przecięty uroczą doliną meandrującego Sanu. Po obu stronach rzeki San występują przepiękne, niewysokie pogórza o rusztowym układzie grzbietów, poprzecinane kratową siecią czystych rzek i potoków porośniętych lasami. Stanowi to przepiękny krajobraz o wspaniałych widokach i niepowtarzalnej urodzie.

Na terenie tym funkcjonuje Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego z licznymi pomnikami i rezerwatami przyrody, użytkami ekologicznymi i stanowiskami dokumentacyjnymi. Dołączając do tego zabytki Przemyśla, XVI-wieczny zamek i park w Krasiczynie, XIV-wieczną cerkiew obronną w Posadzie Rybotyckiej, a także liczne zabytkowe kościoły, cerkiewki, kapliczki i grodziska rozsiane po całym terenie stanowi to wyjątkową atrakcję przyrodniczą turystyczną i wypoczynkową.

W sezonie Łowieckim w łowiskach koła dokonuje się przeciętnie odstrzału ok. 60 jeleni, 290 saren, 300 dzików, 100 lisów. Wiele trofeów, zwłaszcza wieńców jeleni-byków, parostków rogaczy, oręży dzików oraz skór i czaszek rysi i wilków, pozyskanych na terenie Koła kwalifikuje się do złotych, srebrnych i brązowych medali.
W dniu 20 października 1967 roku w uroczysku Muszyna (obw. 146) Kol. Władysław Skoczylas dokonał odstrzału dzika odyńca o wadze 203 kg i orężu który na światowej wystawie łowieckiej w Budapeszcie w 1978 roku wyceniony został na 140,85 pkt. C.I.C. i zajął 1 miejsce wśród polskich oręży, a 3 miejsce w skali światowej. Nagrodzony został złotym medalem i tarczą Grand Prix.

W dziedzinie trofeistyki prym w Kole wiodą Koledzy: Marian Budziński z 25 medalowymi trofeami, w tym trzema zdobytymi na terenie Koła oraz Tomasz Ogonowski, który posiada 27 medalowych trofeów pozyskanych na terenie Koła w tym 3 złote. Warto podkreślić. Warto nadmienić, iż Kol. Marian Budziński według klasyfikacji medalowej polskich myśliwych z 1989 roku został sklasyfikowany na 6 miejscu.
Trofea medalowe posiadają również Koledzy Marek Dorożyński, Mieczysław Głaz, Franciszek Kostka, Tadeusz Kroker, Henryk Osiniak, Zbigniew Sławiński, Henryk Stadnicki, Zygmunt Świżyński, Włodzimierz Wojtczak i Tomasz Zawirski.

Wielu kolegów naszego Koła pełni odpowiedzialne funkcje w Okręgowej Radzie Łowieckiej w Przemyślu, Okręgowym Zarządzie PZŁ oraz w Komisjach problemowych tych organów.
Za pracę społeczną i działalność na niwie łowieckiej 4 Kolegów odznaczonych zostało najwyższym odznaczeniem łowieckim „Złom". Są nimi: Władysław Skoczylas, Włodzimierz Wojtczak, Henryk Osiniak i Tadeusz Kroker. Kolego Włodzimierz Wojtczak odznaczony został również „Medalem Św. Huberta". Natomiast 22 Kolegów odznaczonych zostało złotymi, srebrnymi i brązowymi „Medalami Zasługi Łowieckiej". 31 Kolegów zostało odznaczonych „Medalami za zasługi dla łowiectwa okręgu przemyskiego". Sztandar Koła udekorowany został 11.06.2003 roku Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem za zasługi dla województwa przemyskiego.

Członkowie Koła aktywnie uczestniczą w zawodach strzeleckich odnosząc znaczące sukcesy. W roku 2005 „Wawrzyny Strzeleckie" otrzymali Koledzy Paweł Orzechowski i Tomasz Zawirski. Ponadto do wyróżniających się strzelców należą Koledzy Franciszek Kostka, Tadeusz Ogonowski i Tomasz Ogonowski - Koledzy Ci wielokrotnie reprezentowali nasz okręg na zawodach na szczeblu krajowym.

Od szeregu lat Koło organizuje polowania zarówno indywidualne jak i zbiorowe na zwierzynę grubą dla myśliwych zagranicznych i krajowych. Oprawa polowań, doskonała atmosfera i dobre wyniki sprawiają, że wielu myśliwych odwiedza nas regularnie.

stat4u